สุดยอด! “วีรธรรม ตระกูลไทย”กลุ่มจันทร์โสมาจ.สุรินทร์คว้ารางวัล the best of the best 

เมื่อวันที่ 1 พ.ย. ) นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย เปิดเผยว่า ตามที่กระทรวงมหาดไทยได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา เสด็จเป็นองค์ประธานคณะกรรมการตัดสินการประกวดผ้าลายพระราชทาน “ผ้าลายขิดนารีรัตนราชกัญญา” และงานหัตกรรม รอบตัดสินระดับประเทศ เมื่อวันที่ 31 ต.ค.ที่หอประชุมกองทัพเรือ โดยมีคณะกรรมการประกวดผ้าลายพระราชทานผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญด้านผ้าไทย แฟชั่นดีไซน์ และการย้อมสีธรรมชาติจำนวนมากร่วมเข้าตัดสิน

สำหรับ ผลงาน “ผ้าลายขิดนารีรัตนราชกัญญา” ที่ผ่านเข้ารอบตัดสินระดับประเทศ ประกอบด้วย ผลงานประเภทผ้า จำนวน 61 ผืน และงานหัตถกรรม จำนวน 10 ชิ้น รอบตัดสินระดับประเทศ มีดังนี้รางวัลพิเศษ มีผู้ได้รับรางวัล คือ 1.รางวัล The Best of Best ได้แก่ นายวีรธรรม ตระกูลไทย กลุ่มจันทร์โสมา จ.สุรินทร์ ประเภทผ้ายก/ยกเล็ก (ไหมยกดิ้น) 2.รางวัลสีธรรมชาติยอดเยี่ยม ได้แก่ นายวิทวัส โสภารักษ์ กลุ่มแพรวาโสภารักษ์ ประเภทแพรวา จ.กาฬสินธุ์จ 3.รางวัลลวดลายตามแบบพระราชทานยอดเยี่ยม ได้แก่ นายวันเฉลิม ศรีภุยเดช เฮือนไหมมนัสวรรณ ไหมแท้ที่แม่ทอ จ.อุดรธานี 4.Young OTOP ได้แก่ ประเภทผ้ามัดหมี่ 3 ตะกอ นายศุภกิจ บุญมีเลี้ยง กลุ่มเยาวชนอนุรักษ์ผ้าไหมปูมโบราณบ้านโนนนสง่า (Young OTOP)

รางวัลประเภทผ้า และหัตถกรรม 13 ประเภท คือ 1.ประเภทผ้ามัดหมี่ 2 ตะกอ – รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ พระชาญชัย สุเมโธ กลุ่มทอผ้าวัดโนนสว่าง จ.อุดรธานี – รางวัลรองชนะเลิศ ได้แก่ นางกัลยา รัตนประเสริฐ กลุ่มสตรีทอผ้ามัดหมี่บ้านหนองบัวเพวัง จ.ชัยภูมิ – รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ นางสมใจ คงชัยภูมิ กลุ่มทอผ้าไหม ศูนย์ศิลปชีพทุ่งกะมังบ้านหนองหอย จังหวัดชัยภูมิ

2.ประเภทผ้ามัดหมี่ 3 ตะกอ ขึ้นไป – รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ นางสาวทัศนีย์ สุรินทรานนท์ กลุ่มเรือนไหม-ใบหม่อน จ.สุรินทร์ – รางวัลรองชนะเลิศ ได้แก่ นายอ่อนสี อินทร์เพ็ง จ.สุรินทร์ – รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ นายสุระชัย นาสูงชน ร้านเมืองไหม จ.ขอนแก่น 3. ประเภทผ้าขิด – รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ นายพูลสวัสดิ์ จันทร์บุญ กลุ่มทอผ้าไหมหมี่ขิด จ.อุดรธานี – รางวัลรองชนะเลิศ ได้แก่ นางลำดวน นามบุตร กลุ่มทอผ้าไหมหมี่ขิด จ.อุดรธานี – รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ นางเสงี่ยมจิต จันทร์บุญ จ.อุดรธานี

4.ประเภอผ้าจก – รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ นางณัฐธภา ทิพย์วัจนะ ณัฐธภาผ้าจกทอมือ จ.ราชบุรี – รางวัลรองชนะเลิศ ได้แก่ นางจีรนันท์ มูลน้ำอ่าง ผ้าทอบ้านน้ำอ่าง จ.อุตรดิตถ์ – รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ น.ส.ศิรินทิพย์ วงศ์หมุด คุณหญิงผ้าทอน้ำอ่าง จ.อุตรดิตถ์

5.ประเภทผ้ายก/ยกเล็ก (ไหมยกดิ้น) – รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ นายวีรธรรม ตระกูลเงินไทย กลุ่มจันทร์โสมา จังหวัดสุรินทร์ – รางวัลรองชนะเลิศ ได้แก่ นางสาวขวัญฤทัย บุญมา กลุ่มขวัญไหมไทย จังหวัดลำพูน – รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ นางอมรา ทาสัก กลุ่มอมราผ้าฝ้ายผ้าไหมยก จังหวัดลำพูน

6. ประเภทผ้ายกแบบมีสังเวียน ไหมยกไหม หรือไหมยกดิ้นที่มีสังเวียน – รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ นายอดุลย์ มุลละชาติ กลุ่มไหมสมเด็จ จ.กาฬสินธุ์ – รางวัลรองชนะเลิศ ได้แก่ นางดารณี ใจตื้อ กลุ่มดารณีไหมไทย จ.ลำพูน – รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ น.ส.นันทภัต พงษ์ไชยยา ศูนย์การเรียนรู้และอนุรักษ์การทอผ้าไหมยกดอกลำพูน จ.ลำพูน 7. ประเภทหมี่ข้อ/หมี่คั่น – รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ นายเนติพงษ์ กระแสโสม กลุ่มอาชีพทอเสื่อกกและทอผ้ามัดหมี่ จ.ชัยภูมิ – รางวัลรองชนะเลิศ ได้แก่ นางสมใจ คงชัยภูมิ กลุ่มทอผ้าไหมศูนย์ศิลปชีพทุ่งกะมังบ้านหนองหอย จ.ชัยภูมิ – รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ นางชนิกา สมอเผื่อน กลุ่มทอผ้าไหมบ้านแฝก-โนนสำราญ จ.นครราชสีมา

8. ประเภทผ้าบาติก/มัดย้อม – รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ น.ส.ชญาชล ทองเกียว กลุ่มบ้านรักเฉลิมพระเกียรติ จ.นครศรีธรรมราช – รางวัลรองชนะเลิศ ได้แก่ นายปิยะ สุวรรณพฤกษ์ กลุ่มศรียะลาบาติก จ.ยะลา – รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ นางจันทิมา สุขเมตตา กลุ่มมีดีนาทับ ผ้ามัดย้อมบาติกเพ้นท์ จ.สงขลา

9. ประเภทผ้าแพรวา – รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ นายวิทวัส โสภารักษ์ กลุ่มแพรวาโสภารักษ์ จ.กาฬสินธุ์ – รางวัลรองชนะเลิศ ได้แก่ นายอดุลย์ มุลละชาติ กลุ่มไหมสมเด็จ จ.กาฬสินธุ์ – รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ นางอัมพร โสภารักษ์ กลุ่มแพรวาโสภารักษ์ จ.กาฬสินธุ์

10. ประเภทผ้าซิ่นกลุ่มชาติพันธ์ลาวเวียง ลาวครั่ง – รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ นายชญทรรศ วิเศษศรี กลุ่มแต้มตะกอ (กลุ่มสตรีทอผ้าไหมลายโบราณบ้านโค่กหม้อ) จังหวัดอุทัยธานี – รางวัลรองชนะเลิศ ได้แก่ นายสมประสงค์ กาฬภักดี กลุ่มทอผ้าไหมลายโบราณวังคอไห จังหวัดชัยนาท – รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ นางสาวสมบัติ ยอดสง่า กลุ่มทอผ้าลายโบราณ (สมบัติ) จังหวัดอุทัยธานี

11. ประเภทผ้าเทคนิคสร้างสรรค์ – รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ นางนภา สุยะใหญ่ กลุ่มทอผ้าไทลื้อบ้านธิ ลำพูน จ.ลำพูน – รางวัลรองชนะเลิศ ได้แก่ นายศรันยู ศรีใส จงอุบลราชธานี – รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ นายสุระชัย หลงสิม กลุ่มชนบท จ.ขอนแก่น

12. ประเภทผ้าเทคนิคผสมเทคนิคพื้นเมือง – รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ นายมีชัย แต้สุจริยา บ้านคำปุน จ.อุบลราชธานี – รางวัลรองชนะเลิศ ได้แก่ นางสำราญ พรมบุตร เทคนิคโสร่ง/ผ้าขาวม้า จ.ร้อยเอ็ด – รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ นายไวพจน์ ดวงจันทร์ กลุ่ม ธ.มณโฑ จ.อุดรธานี

13. ประเภทหัตถกรรม – รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ นางพนิดา แต้มจันทร์ ศ.หลังสวนเบญจรงค์ จ.ชุมพร – รางวัลรองชนะเลิศ ได้แก่ น.ส.ฉัตรกนก ขุนทน กลุ่มมัดย้อมสีธรรมชาติบ้านคีรีวง จ.นครศรีธรรมราช – รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ นายนพดล สดวกดี จ.สิงห์บุรี

ปลัดกระทรวงมหาดไทย กล่าวเพิ่มเติมว่า กระทรวงมหาดไทยขอแสดงความยินดีกับทุกท่านที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นสุดยอดผลงานผ้าลายพระราชทาน “ผ้าลายขิดนารีรัตนราชกัญญา” ประจำปีนี้ ซึ่งทุกท่านจะได้เข้ารับพระราชทานรางวัลจากสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ในงานเทศกาลไหมไทย 2565 (Thai Silk Festival 2022) ในวันที่ 17 ธ.ค. 2565 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

อย่างไรก็ตาม ขอชื่นชมทุกชิ้นงานที่ได้ส่งเข้าประกวด ทั้งประเภทผ้า จำนวน 2,946 ผืน และงานหัตถกรรม จำนวน 298 ชิ้น ซึ่งทุกท่าน คือ ผู้รักษาศิลปวัฒนธรรม ผู้สืบสาน รักษา และต่อยอดภูมิปัญญาของบรรพบุรุษให้คงอยู่ และขอให้ได้มุ่งมั่นตั้งใจในการพัฒนาตนเอง ด้วยการน้อมนำพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา “ผ้าไทยใส่ให้สนุก” และองค์ความรู้ที่พระองค์ได้พระราชทาน มาพัฒนาฝีมือ พัฒนาชิ้นงาน ให้มีความสวยงาม สร้างสรรค์ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และขอให้ได้ช่วยกันส่งเสริมให้ลูกหลานในครอบครัว เด็กและเยาวชนในหมู่บ้าน/ชุมชนได้เรียนรู้ สืบสานมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของบรรพบุรุษเหล่านี้ให้เป็นเครื่องมือสำคัญในการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืน

Message us