DAD ผนึกกำลังรัฐวิสาหกิจ จัดสัมมนาแลกเปลี่ยนความรู้

ดร.นาฬิกอติภัค แสงสนิท กรรมการผู้จัดการ บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด (DAD) เปิดเผยว่า DAD ได้จัดงานสัมมนาเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และสร้างเครือข่ายพันธมิตรด้านการบริหารทุนมนุษย์ในรัฐวิสาหกิจกลุ่มสาธารณูปการ ซึ่งประกอบไปด้วย การประปานครหลวง การประปาส่วนภูมิภาค องค์การจัดการน้ำเสีย การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย การเคหะแห่งชาติ และบริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด ซึ่งการจัดงานสัมมนาในครั้งนี้สอดคล้องกับระบบประเมินผลรัฐวิสาหกิจ (SE-AM) ด้านการบริหารทุนมนุษย์ ของสายงาน HR และการสนับสนุนจากผู้บริหาร โดยในวันนี้ได้กำหนดประเด็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 2 องค์ความรู้ คือ 1. ระบบประเมินผลการปฏิบัติงาน (Performance Management System: PMS) และ 2. ระบบการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (Human Resources Development: HRD)

ดร.นาฬิกอติภัค แสงสนิท กรรมการผู้จัดการ บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด (DAD) เปิดเผยว่า DAD ได้จัดงานสัมมนาเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และสร้างเครือข่ายพันธมิตรด้านการบริหารทุนมนุษย์ในรัฐวิสาหกิจกลุ่มสาธารณูปการ ซึ่งประกอบไปด้วย การประปานครหลวง การประปาส่วนภูมิภาค องค์การจัดการน้ำเสีย การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย การเคหะแห่งชาติ และบริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด ซึ่งการจัดงานสัมมนาในครั้งนี้สอดคล้องกับระบบประเมินผลรัฐวิสาหกิจ (SE-AM) ด้านการบริหารทุนมนุษย์ ของสายงาน HR และการสนับสนุนจากผู้บริหาร โดยในวันนี้ได้กำหนดประเด็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 2 องค์ความรู้ คือ 1. ระบบประเมินผลการปฏิบัติงาน (Performance Management System: PMS) และ 2. ระบบการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (Human Resources Development: HRD)

ดร.นาฬิกอติภัค กล่าวว่า “การสัมมนาในวันนี้เป็นส่วนสำคัญในการเริ่มต้นสร้างความสัมพันธ์ที่ดี ในการแลกเปลี่ยนข้อมูลและองค์ความรู้ด้านทรัพยากรมนุษย์ระหว่างหน่วยงานรัฐวิสาหกิจในกลุ่มสาธารณูปการ และเป็นแบบอย่างให้กับรัฐวิสาหกิจในกลุ่มอื่น ๆ”

นางแสงทอง ใหม่ยศ รักษาการผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล การเคหะแห่งชาติ กล่าวว่า “หลังจากได้เข้าร่วมงานสัมมนาในครั้งนี้ ได้รับประโยชน์มากกว่าที่คาดคิด ในด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ทั้งในเรื่องเกณฑ์การประเมินผลและการประเมินตนเองด้วย ทำให้ทราบจุดแข็งและโอกาสในการปรับปรุงการปฏิบัติงาน นอกจากนี้การจัดงานในลักษณะกลุ่มเล็กๆ แบบนี้ ทำให้สามารถแลกเปลี่ยนความรู้ มุมมอง และแนวทางการแก้ปัญหากันได้อย่างทั่วถึง อีกทั้งยังทำให้เกิดความคุ้นเคยและสามารถรวมตัวเป็นเครือข่ายกันได้อย่างใกล้ชิดมากยิ่งขึ้น และอยากให้มีการจัดกิจกรรมในลักษณะนี้อย่างต่อเนื่อง”

นางสุภามาศ สุทธิบุตร ผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากรบุคคล การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย กล่าวว่า “กิจกรรมในครั้งนี้ทำให้ทุกหน่วยงานได้รับประโยชน์ และมีมุมมองในการแก้ปัญหาที่มากขึ้น จากการแบ่งปันประสบการณ์และความรู้ระหว่างหน่วยงาน เช่น เรื่องการประเมินผลการปฏิบัติงานให้เชื่อมโยงกับการจ่ายเงินเดือนและโบนัสของพนักงาน รวมไปถึงการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ทั้งระบบ”

โดยในปี 2564 ที่ผ่านมา DAD สามารถคว้าคะแนนสูงสุดอันดับ 1 จากการประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจปี 2564 สาขาสาธารณูปการ ด้วยคะแนนรวม 4.2800 สูงสุดต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 ตามระบบการประเมินผลแบบใหม่ ตอกย้ำการเป็นผู้นำองค์กรพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ภาครัฐ เพื่อพัฒนาและบริหารทรัพย์สินของรัฐให้เกิดมูลค่าเพิ่มอย่างยั่งยืน มีธรรมาภิบาล โปร่งใส ตรวจสอบได้

Message us